för Bostadsrättsföreningen Kullasund i Vaxholm

________________________________________________________

Det här bör du veta om föreningens trivselregler!

Ansvar för trivsel 

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också trivselfrågorna.

Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är trivsel, ordning och reda både i och utanför huset/husen. Alla är i princip skyldiga att rätta sig efter trivselreglerna. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar!

För vem gäller reglerna

Trivselreglerna gäller inte bara dig som bostadsrättshavare. Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt dig i lägenheten. Trivselreglerna gäller också för andrahandshyresgäster. Om föreningen har egna hyresgäster gäller reglerna även dem.

Vad händer om trivselreglerna inte följs

Om trivselreglerna inte följs kan styrelsen i allvarligare fall ifrågasätta om du skall få bo kvar. Förseelser som är av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning.

Först måste styrelsen anmana den som bryter mot reglerna att följa dessa. Därefter och om medlemmen eller hyresgästen trots anmaningen inte följer reglerna kan det blir fråga om uppsägning.

Har du frågor?

Har du funderingar över något som tas upp i dessa regler är du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

1.    Om allmän aktsamhet

a) Tänk på att vara rädd om och väl vårda föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.

b) Om akut skada inträffar i huset tag i första hand kontakt med någon i styrelsen eller fastighetsskötarfirman enligt anslag i porten. 

2.    Om säkerhet

 1. Kontrollera att ytterporten i fastigheten går i lås efter in- och utpassering.
 2. Släpp inte in någon okänd person i fastigheten.
 3. Lämna inte vinds- eller källardörrar olåsta.
 4. Var försiktig med eld.
 5. Din lägenhet ska vara utrustad med brandvarnare.
 6. Meddela grannar eller styrelsen om du är bortrest under en längre tid.

3.    Om gemensamma kostnader

Var sparsam vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Byt kranpackning när vatten står och droppar. Kostnader för vatten och el betalas av alla bostadsrättshavare gemensamt.

4.    Balkonger, altaner flerfamiljshusen

Balkonger/altaner får inte användas för

 1. permanent förvaring av föremål som inte hör till normal balkongmöblering.
 2. grillning, om inte närboende grannar gett sitt samtycke. Av brandsäkerhetsskäl får endast elgrill användas.
 3. Placera blomlådor innanför balkongräcket.

Se till att balkong-/altandörr är ordentligt stängd för att undvika att vatten tränger in vid kraftig nederbörd och/eller snösmältning.

För inglasning av balkong krävs tillstånd av föreningen samt bygglov.

        Balkonger, altaner parhusen

 • Förgårdsmark med entrégångar och uteplatser ansvaras och sköts av respektive lägenhets-havare. (Förgårdsmark är tomtmarken som avgränsas av en linje mitt emellan parhusen och en linje mitt i husen med en sträckning till närmaste väg eller till föreningens tomtgräns).
 • Det är styrelsens ambition att behålla avgränsningar såsom staket, plank och blomlådor i ursprungligt skick.
 • Alla önskemål om förändringar vad gäller avgränsningar, kommuniceras med styrelsen.

5.    Matning av fåglar

Matning av fåglar är inte tillåten inom fastigheten på grund av att matrester riskerar att locka till sig råttor eller andra skadedjur.

6.    Tvättstuga, endast för flerfamiljshusen

Föreningen har totalt 2 st. tvättstugor, belägna i Kullasundsvägen 1 och 39. Bokningsschema och särskilda ordningsregler finns anslagna i tvättstugan. 

OBS! Mattor får inte får tvättas i tvättmaskiner avsedda för hushållstvätt.

7.    Cyklar, mopeder, barnvagnar, rullatorer

Cyklar och mopeder ska förvaras i cykelrummet /på gården/ i cykelstället och inte ställas utanför porten. Barnvagnar och rullatorer får inte placeras i entrén.

8.    Gården

 1. Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker, cyklar mm samlas ihop efter dagens slut och lämnas på anvisad förvaringsplats. 
 2. Marschaller ska placeras så att de inte ger upphov till sotfläckar eller på annat sätt skadar fasaden. Tag själv bort utbrunna marschallburkar, eventuella stearin- och sotfläckar.

9.    Avfallshantering, elavfall, kemiska produkter

 1. Soppåsar får ej ställas i trapphuset
 2. Föreningen källsorterar avfallet; markerade kärl för olika avfallsprodukter finns placerade i soprummet/källaren. Vänligen respektera indelningsordningen av miljöhänsyn.

10.              Källare och vind, flerfamiljshusen

På vind och i källare får förvaras personliga tillhörigheter endast i avsedd förråd. Gångarna ska hållas fria från saker och får inte belamras. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom på vind och i källare. 

11.              Källare och vind, parhusen

Parhusvindarnaär främst till för husens fläktsystem.

Enligt upplåtelseavtalen ingår inte radhusens ”vind” i bostadsrätten. Vindarna kan därför inte disponeras fritt av bostadsrättshavaren.

De får således inte isoleras eller på annat sätt omvandlas för att utnyttjas till annat utrymme än vad som ursprungligen avsetts.

Det har emellertid framkommit att många har installerat en taklucka till vinden, vilket föranlett styrelsen att ur främst brandsäkerhetssynpunkt låta inspektera vindarna och takluckorna.

Takluckor får inte byggas/installeras av bostadsrättshavaren utan skriftligt samtycke från styrelsen. Samma gäller alla andra åtgärder utanför den lägenhet som upplåtits med bostadsrätt enligt det ursprungliga upplåtelseavtalet.

12.              Parabolantenn

Det är inte tillåtet att utan styrelsens tillstånd sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad eller balkongräcke.

13.              Husdjur

Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas i planteringar eller på barnens lekytor. Plocka upp djurets spillning.

14.              Störningar

För att alla ska trivas är det viktigt att man inte störs av omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Lagen ser strängt på störningar! Den som stör och inte rättar sig efter tillsägelse från styrelsen kan i allvarligare fall komma att bli uppsagd från lägenheten. Skyldigheten gäller i lägenheten men också i gemensamma utrymmen som till exempel i trapphus, hiss och tvättstuga.

Reglerna gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa vardagar från kl. 22 på kvällen till kl. 7 på morgonen. Man bör därför undvika att köra tvätt- och diskmaskiner under denna tid. Har du fest så informera gärna grannarna i god tid innan om du tror att det kommer att störa.

15.              Andrahandsuthyrning

Uthyrning i andra hand kräver styrelsens tillåtelse. Begäran om tillåtelse ska vara skriftlig och innehålla skälet för begäran, tidsperiod och vem som ska hyra lägenheten.

16.              Lägenhetsunderhåll

Bostadsrättshavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som ska underhållas framgår av föreningens stadgar. Till lägenheten räknas normalt lägenhetens golv, väggar och tak, inredning i kök och badrum, glas och bågar i fönster samt inner- och ytterdörrar. Om något går sönder måste du se till att det repareras.

Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas.

En särskild bostadsrättsförsäkring kan vara ett bra skydd om olyckan är framme.

17.              Förändringar i lägenheten 

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får till exempel lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, exempelvis om du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Blankett gällande ansökan om lov finns på hemsidan. Kontakta alltid styrelsen innan du sätter igång! Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när du utför bullerstörande arbeten i lägenheten. Dessa bör i första hand utföras under dagtid. 

18.              Brandsäkerhet och utrymning

För att minimera risken för anlagd brand och skapa bra förutsättningar för utrymning är det viktigt att gemensamma utrymmen hålls fria och dörrar mellan brandceller hålls stängda. Kom ihåg att trapphuset är din utrymningsväg och att utrymning i ett rökfyllt trapphus under stress väsentligt försvåras om det står möbler, barnvagnar med mera i vägen.

19.              Om du tänker flytta

Fråga styrelsen vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar din lägenhet också ska godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får äga rum. Tag därför reda på vad som krävs för att få medlemskap. Tillsammans med en ansökan om medlemskap ska även ett exemplar av överlåtelseavtalet lämnas till styrelsen.

Lämna gärna kvar dessa ordningsregler till den som övertar din lägenhet!

Utöver dessa trivselregler gäller föreningens stadgar.